Afghan Restaurants

KAIZU Japanese Restaurant

Address: Badhwah St - Al Zahiyah, Abu Dhabi City Center, 02