4 1/2 Stars

Kibdo Izakaya

Address: CL 41 Norte #4n-181, Cali, 760050