Chongqing - China Restaurants

10 8 KWEE ZEEN

Address: 777 Huancheng S Rd, Kunming, 650034