Celebrity Spotting Restaurants

Toshi Izakaya

Address: 136 Simsbury Rd, Avon, CT 06001