Hokkaido - Japan Restaurants

10 8 Yukashi at Yu Kiroro

Address: Akaigawa, Yoichi District, Tokiwa, Hokkaido, 046-0571