3 1/2 Stars

The Tinder Box

Address: Gairidhara, Kathmandu, 44600
$