Breakfast

10 8 Namaste India Restaurant BKK

Address: 177 Street 63, BKK1, Phnom Penh, 12302