Ethiopian Restaurants

Abyssinia

Address: 21 Kohlgasse, Ulm, 89073