4 1/2 Stars

Sunset WineGarden Restaurant

Address: Aythaya Vineyard, Htone Bo., Taunggyi, 06014