Filipino Restaurants

Pinoy Street Food

Address: St. Anthony St, Marsaskala, MSK 9059