Sushi Restaurants

10 8 Midam Cafe - Vancouver

Address: 3211 W Broadway, Vancouver, BC V6K 2H5

10 8 ZUBU Ramen

Address: 4575 Central Blvd, Burnaby, BC V5H 4J5

10 8 Sushi Bar Shu

Address: 8099 Granville St, Vancouver, BC V6P 4Z5

10 8 Harajuku Izakaya

Address: 4000 Whistler Way, Whistler, BC V0N 1B4